Tagastus

Taganemisõiguse tingimused

1. Vastavalt Võlaõigusseaduse §56 on tarbijal õigus sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

1.1 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14 päevane tagastamise õigus. 14-päevane tähtaeg algab alates tellimuse pakiautomaati või postkontorisse saabumise teate kättesaamisest Tellija poolt, kulleri puhul alates tellimuse kohalejõudmisest Tellija aadressile.
1.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Taganemisõiguse kasutamiseks peab Tellija avama tootepakendi ettevaatlikult seda kahjustamata.
1.3 Tagastamis õiguse kasutamiseks tuleb Tellijal 14 päeva jooksul alates toote üleandmisest esitada tagastamisavaldus elektronposti aadressile pood@tuksport.ee ja tagastada toode Müüjale vähemalt 14 päeva jooksul alates tagastamisteate esitamisest.
1.4 Tagastamisel kannab Müüja Tellijale ostu ees tasutud summa (ilma transpordimaksumuseta) Tellija poolt tagasatmisavalduses näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud.
1.5 Tagastamisega seonduvad kulud tasub Tellija.
1.6 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Ostutingimuste punktis 1.2 toodud tingimustele, siis raha ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Tellijale toote tagastamisega seotud kulud katab Tellija.

2. Lepingutingimustele mittevastavate toodete tagastamine
2.1. Müüja vastutab toodete lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates toodete üleandmisest Tellijale.
2.2. Müüja ei vastuta:
2.2.1. Tellija süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
2.2.2. puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel;
2.2.3. toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.
2.3. Toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduste avastamisel saadab Tellija toote tagastamise avalduse vastava teate hiljemalt 2 kuu jooksul arvates toote nõuetele mittevastavuse või toote juures puuduse avastamisest Müüja elektronposti aadressile pood@tuksport.ee või helistab Müüja kontakttelefonil +372 53321533. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Tellija õiguse tugineda toote nõuetele mittevastavusele.
2.4. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Tellijal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode Müüja kulul.
2.5. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt avalduses näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest, kuid mitte varem kui Müüja on tagastatud toote kätte saanud. Müüja võib loobuda toote tagastamise nõudest.
2.6. Lisaks pretensioonide esitamise õigusele on Tellijal ka muud seadusest tulenevad õigused õiguskaitsevahendite kasutamiseks.

3. Müüja õigused tellimustest taganemisel
3.1. Müüjal on õigus tellimusest taganeda kui:
3.1.1. Tellija ei tasu arvet tähtaegselt;
3.1.2. Tellija ei tule toodetele tähtaegselt järele;
3.1.3. Tellitud tooted on laost otsas.